قسمتي از رزومه ردنا با حضور مؤلف‌ها و ناشران بزرگ کشوری

نام مؤلف‌ها و کتاب‌ها مهر تاییدی است بر کیفیت خدمات ردنا