اعلام وصول کتاب آخرین مرحله


کتاب شما چاپ شده و در اختیارتان قرار می‌گیرد، سپس به ازای 1000جلد کتاب چاپ شده 3جلد از کتاب مورد نظر به ارشاد تحویل داده‌‌ می‌شود جهت ارسال به آرشیو ارشاد و کتابخانه ملی و پس از این مرحله شما می‌توانید اقدام به ثبت نام در سایت اهل قلم نموده و عضویت خود را در اهل قلم ثبت کنید.


آخرین مرحله چاپ کتاب
مراحل چاپ کتاب