کتاب سیستم‌های کنترل دودبراساس کد NFPA 92

چاپ کتاب سیستم‌های کنترل دود | چاپ کتاب | هزینه چاپ کتاب | مراحل چاپ کتاب | مجوز چاپ کتاب | چاپ کتاب از پایان نامه | چاپ دیجیتال کتاب | چاپ کتاب ارزان قیمت

انجمن ملی حفاظت از حریق آمریکا

مترجمین:

حسین صالحی

محسن قنبرلو


پیش‌گفتار

امروزه محافظت از ساختمان در برابر حریق از نیازها و الزامات ضروری محسوب می‌شود. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در سوانح حریق در ساختمان‌ها عامل اصلی مرگ و میر افراد، دود برخاسته از حریق است. از این رو مدیریت دود ناشی از حریق و کنترل آن بسیار مهم تلقی می‌شود.

این کتاب نسخه ترجمه شده از سند NFPA 92 ویرایش 2018 می‌باشد. این سند درباره سیستم‌های مدیریت و روش‌های کنترل دود سخن می‌گوید. کلیه مطالب و موارد مرتبط با اصول طراحی، نصب و اجرا همچنین اصول بهره‌برداری و تعمیرونگهداری سیستم‌های مدیریت و کنترل دود در این کتاب گنجانده شده است.